Na podstawie poniższego Regulaminu dostarczamy towary dostępne na stronie internetowej pod adresem https://ksiazkanaprezent.pl/ („Strona”).

Zamawiając którykolwiek z naszych towarów oferowanych na Stronie lub drogą telefoniczną akceptujesz niniejszy regulamin.

1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

„Antykwariat Polski” - ANTYKWARIAT POLSKI SP. Z O.O.,  z siedziba główną i oddziałem pod adresem : ul. Piękna 11b/1, 00-549 Warszawa, NIP: 70110668927

„Klient” – lub Kupujący, osobę fizyczną, posiadającą zdolność do składania Zamówienie na Stronie;

"Zamówienie" - ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży z Antykwariatem Polskim, złożoną drogą elektroniczną lub telefoniczną w celu zakupienia od nas towaru - przedmiotu umowy sprzedaży. Elementami Zamówienia są dane umożliwiające zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży.

2. Antykwariat Polski prowadzi sprzedaż towarów na odległość, przyjmując zamówienia przekazane drogą elektroniczną lub telefoniczną oraz w salonie na terenie Warszawy.

3. Zamówienia towarów przyjmujemy za pomocą formularza znajdującego się na Stronie 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Zamówienia składane drogą e-poczty lub telefoniczne przyjmujemy w trakcie godzin pracy salonu Antykwariatu Polskiego.

4. Przyjęcie do realizacji prawidłowo złożonego zamówienia na odległość przez Klienta rozpoczyna się z chwilą skutecznego dostarczenia przez Antykwariat Polski drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-poczty.

5. Za dane umożliwiające realizację Zamówienia uważa się dane osobowe Kupującego obejmujące imię i nazwisko, adres e-poczty, numer telefonu Kupującego oraz adres dostawy. Podany przez Klienta adres e-poczty wymaga potwierdzenia poprzez przepisanie w odpowiednim formularzu kodu z otrzymanej wiadomości e-mail.

6. Akceptujemy następujące formy płatności za Zamówienia: przelewem bankowym, w tym szybki przelew wspomagany przez aplikację Pośrednika, oraz płatność gotówką przy odbiorze Towaru.

W przypadku Zamówień składanych drogą telefoniczną, akceptujemy wyłącznie płatność przelewem bankowym oraz płatność przy odbiorze.

W przypadku Zamówień składanych z zagranicy, akceptujemy wyłącznie płatność przelewem bankowym.

7. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest traktowane jako oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i akceptację jego warunków oraz że wszystkie dane przekazane nam w celu zakupienia od nas Towaru są zgodne z prawdą.

8. Zastrzegamy sobie prawo do potwierdzenia szczegółów dotyczących oferty zawarcia umowy przed dostarczeniem Towaru oraz prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia z jakiegokolwiek powodu, w tym niedostępności towaru.

9. Informacje zamieszczone na Stronie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one zapewnienia sprzedającego w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

10. W przypadku odmowy przyjęcia przez Antykwariat Zamówienia Klienta lub opóźnienia planowanej dostawy, Antykwariat przekaże powiadomienie na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia najpóźniej w terminie do 7 dni od daty przekazania przez Klienta tegoż Zamówienia. 

11. W przypadku odmowy wykonania przez Antykwariat zawartej umowy sprzedaży, umowa ulegnie rozwiązaniu z datą przekazania powiadomienia na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Przyjętą zapłatę na mocy rozwiązanej umowy Antykwariat zwróci Klientowi zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 17 Regulaminu.

12. Anulowanie lub dokonanie zmian przez Klienta w Zamówieniu jest możliwe w czasie poprzedzającym wystawienie dokumentu sprzedaży przez Antykwariat poprzez zmianę treści formularza Zamówienia oraz powiadomienie przekazane drogą elektroniczną lub telefoniczną pracownikom Antykwariatu.

13. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem świadczenia usług, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

14. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy sprzedaży konieczne jest pisemne oświadczenie o odstąpieniu przekazane do Antykwariatu w formie papierowej lub drogą elektroniczną. Klient może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia dostarczanego wraz z zamówionym towarem. Po otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Antykwariat przekaże powiadomienie o potwierdzeniu jego otrzymania.

Jako datę odstąpienia od umowy uznaje się dzień, w którym zostało ono wysłane do Antykwariatu.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

15. Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu w przypadku upływu 10-dniowego terminu płatności za zamówiony towar przez Klienta, braku odbioru zamówionego towaru w warszawskim salonie Antykwariatu lub otrzymania przez Antykwariat zwrotu nieodebranego towaru dostarczanego przez Antykwariat Klientowi w formie płatności za zaliczeniem pocztowym (płatności przy odbiorze).

16. Antykwariat na zlecenie Klienta świadczy usługi w zakresie pośrednictwa w pozyskaniu jednorazowego pozwolenia na stały wywóz za granicę Polski zabytkowych obiektów, które podlegają ograniczeniom w wywozie zgodnie z art. 51 ustawy z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 nr 162, poz. 1568 ze zmianami).

Procedura uzyskania w/w pozwolenia trwa około 1 miesiąca.

17. W sytuacji zobowiązującej Antykwariat do zwrotu środków przekazanych przez Klienta, zwrot ten następuje w terminie 7 dni roboczych. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przy odbiorze lub w przypadku niemożliwości identyfikacji rachunku bankowego odbiorcy zwrotu przekazanej zapłaty, Antykwariat przekaże na adres e-mail, wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia najpóźniej w terminie do 7 dni od daty wystąpienia zobowiązania zwrotu powiadomienie z życzeniem wskazania rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności Klienta. Antykwaria zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

18. Antykwariat akceptuje następujące systemy płatności elektronicznych: Przelewy24 oraz tradycyjne przelewy bankowe.

19.Dostarczone przez Klienta dane osobowe służą wyłącznie do realizacji Zamówienia. Brak zgody na ich przetwarzanie danych osobowych Klienta uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia przez Antykwariat. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

20. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

21. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz.1176 ze zmianami), przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz.271 ze zmianami) oraz przepisy ustawy z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 nr 162, poz. 1568 ze zmianami).

23. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 2015-01-30.

24. Antykwariat zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Antykwariat, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na Stronie. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.